CONCURS DE ANGAJARE LA POSTUL VACANT DE ȘEF/ȘEFĂ SERVICIUL ECONOMICal IMSP SPITALULUI RAIONAL IALOVENI

Cu sediul or. Ialoveni str. Alexandru cel Bun 7, anunță concurs pentru suplinirea posturilor vacante după cum urmează:

 • Șef/șefă serviciul economic secția administrația – 1,0 funcție.

CERINȚELE POSTULUI – CONDIȚII GENERALE:

 • deține cetățenia RM;
 • dețin cetățenia altor state, dar au domiciliu și permis de lucru în RM;
 • cunosc limba română scris/vorbit;
 • sunt în capacitate deplină de exercițiu;
 • adeverință ce atestă starea de sănătate corespunzătoare postului, eliberată de medicul de familie sau de instituțiile abilitate;
 • compatibilitate cu exercitarea funcției, lipsa condamnărilor pentru săvârșire de infracțiuni;
 • întrunesc toate condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția respectivă;
 • îndeplinesc condițiile specifice – activitate în domeniul economic cu vechime în muncă de cel puțin 3 ani.  

La înscrierea pentru concurs solicitanții vor depune fizic la sediul instituției în cadrul serviciului resurse umane bloc B et II biroul 20 – dosarul de concurs cu actele obligatorii:

 • cererea de participare la concurs cu menționarea postului solicitat;
 • copie buletin de identitate;
 • copii a actelor de studii superioare, licență, masterat, alte specializări ș.a. pentru specialitatea/profilul — economie/copie certificat de căsătorie sau acte de preschimbare a numelui;
 • adeverință ce atestă vechimea în muncă;
 • declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția la care candidează;
 • adeverință medicală ce atestă starea de sănătate;
 • curriculum vitae;
 • referință de la locul anterior de muncă.

Concomitent cu dosarul de concurs se prezintă și actele în original pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarele se prezintă în zilele de luni-vineri până la data de 19.05/23, între orele 800-1600 (pauza de prînz 1200-1230).

Persoana de contact șef  serviciul resurse umane – LATESCO Elvira, telefon 0/268/2-11-86, e-mail: latesco@inbox.ru.

Прокрутить вверх